Europeiska livsstil

Kommissionens arbetsprogram för 2021 – från strategi till resultat

2020.10.20 18:02 yamusutat Kommissionens arbetsprogram för 2021 – från strategi till resultat

Igår antog Europeiska kommissionen sitt arbetsprogram för nästa år. Detta kan vara intressant att titta på för den som är intresserad av vad som händer inom EU och vad som är prioriterat. Det finns att läsa här: https://ec.europa.eu/commission/presscornedetail/sv/ip_20_1940
Det är inte så enkelt att sammanfatta allt, eftersom det handlar om hundratals initiativ, men en bra utgångspunkt kan vara de sex riktlinjemål som Ursula von der Leyen presenterade i sin kandidatur till EU Kommissionens ordförande:
  1. Green deal
  2. Digitalisering
  3. ”En ekonomi för människor - Arbeta för social rättvisa och välstånd”
  4. Ett starkare Europa i världen
  5. Främjande av vår europeiska livsstil
  6. En ny satsning på demokrati i EU
Utöver det så har den pågående coronapandemin inneburit nya utmaningar, och även nya stora ekonomiska satsningar.
Inom området green deal/klimat tänker man bland annat släppa ett paket som kallas ”Fit for 55”, som anspelar på målet att minska utsläppen med 55 procent till 2030. Mest spännande i detta är kanske införandet av koldioxidskatt på importer utifrån Europa för att förhindra att utsläppen bara förflyttas ut från Europa utan att minska.
Inom digitalisering händer som vanligt också mycket. De senaste åren har vi ju sett GDPR, gemensamma copyrightregler, och andra standardiseringar. Nästa år kommer bland annat frågor om artificiell intelligens, gig-jobb, beskattning av de amerikanska jättarna och en europeisk e-legitimation tas upp.
Inom det området med det besvärliga namnet ”En ekonomi för människor” pågår många stora frågor. Bland annat arbetet med den sociala pelaren, som bland annat innehåller frågan om minimilöner. Även frågor om närmare ekonomiskt samarbete kring kapital, banker och penningtvätt.
Inom ”Ett starkare Europa i världen” handlar det om EU:s utrikespolitik. Eftersom EU inte har mandat att göra så mycket direkt handlar detta mycket om att samordna medlemsländerna. Det kan t.ex. handla om att stärka WHO och WTO. Det handlar även om EU:s expansion på västra Balkan och partnerskapen med grannländerna.
Främjande vår europeiska livsstil tar upp frågor som hälsa, migration, brottslighet m.m. Bland annat ska det tas fram nya strategiehandlingsplaner mot människosmuggling och för frivilligt återvändande. Även förslag om att fördjupa det polisiära samarbetet kommer att tas fram, ett europeiskt FBI?
När det gäller demokrati kommer bland annat satsningar på rättigheter för funktionsnedsatta, förslag för att minska könsrelaterat våld. Men även förslag på tydligare bestämmelser kring finansiering av politiska partier, och skydd av journalister och civilsamhället mot rättegångsmissbruk.
Något ni tycker ska bli särskilt intressant att se framöver? Prioriterar man rätt saker?
submitted by yamusutat to svenskpolitik [link] [comments]