Kontaktinformation om inhemsk / dejta missbruk

om det är uppenbart att han inte löper risk att sändas vidare till hem- landet. lnte heller skall ärendet överlämnas om utlänningens in- vändningar mot verkställigheten re- dan har prövats i ärendet om av- visning. i samband med utvisnings- beslut enligt 38 & eller i ett ärende som avses i 7] eller 72 5. 1.1. Förslag till lag om ändring i föräldrabalken. Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken. dels att 4 kap. 5 a § och 6 § skall ha följande lydelse, . dels att det i balken skall införas två nya paragrafer, 4 kap. 5 b § och 6 a §, av följande lydelse.. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse . 4 kap. 5 a § DOMSTOLENS YTTRANDE 1/15 (stora avdelningen) den 26 juli 2017 ”Yttrande enligt artikel 218.11 FEUF – Förslag till avtal mellan Kanada och Europeiska unionen – Överföring från unionen till Kanada av uppgifter om flygpassagerare – Korrekta rättsliga grunder – Artiklarna 16.2, 82.1 andra stycket d och 87.2 a FEUF – Förenlighet med artiklarna 7, 8 och 52.1 i Europeiska unionens ... Kontaktinformation > Polisstyrelsen > Pressmeddelanden > Polisen ordnar kampanj om äldres säkerhet: Om du oroar dig för en äldre person ... – Sådant relaterar ofta till missbruk som tar sig uttryck i våldsamt beteende eller egendomsbrott. Även spelmissbruk kan vara en underliggande orsak till brott eller övergrepp. Den 1 juni 2017 har ny lagstiftning trätt i kraft rörande arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Bestämmelserna har införts i såväl lagen (2016:1145) om offentlig upp­handling (LOU) och lagen (2016:1146) om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) som lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK). Till statsrådet Jan O. Karlsson Utrikesdepartementet. Härmed överlämnar jag betänkandet EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (SOU 2002:116).Regeringen beslutade den 7 februari 2002 om direktiv för utredningen (bilaga 1) och att tillkalla en särskild utredare. Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen läggs fram förslag om ytterligare insatser mot alkohol- och narkotikamissbrukct.Förslagen grundar sig bl. a. på den av regeringens samordningsorgan för alkoholfrågor (SAMO) avlämnade rapporten (DSS 198125) Om alkoholpolitiken ll och en rapport (BRÅ—S 198211) Myndigheternas insatser mot narkotikamissbruk, sammanställd av ... Frågor om skatteunderlaget kan ställas till Bo Legerius, avdelningen för ekonomi och styrning. Förändringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning, kommuner. Riksdagen beslutade den 19 februari om ett nytt anslag, Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden om 2,5 miljarder kronor för 2020. Anslaget får användas för ... Sakkunniga och experter som har deltagit i utredningens arbete (fr.o.m. den 13 september 2017 om inte annat anges) Sakkunniga • Kanslirådet Carina Cronsioe, Socialdepartementet (t.o.m. den 26 mars 2018) • Departementssekreteraren Therese Hellman, Socialdepartementet (fr.o.m. den 27 mars 2018) • Departementssekreteraren Lene Persson Weiss, Utbildnings- departementet (5) I kommissionens meddelande av den 15 juli 2015 med titeln En ny giv för energikonsumenterna presenteras kommissionens vision om en slutkundsmarknad som är bättre anpassad till energikonsumenterna, bland annat genom en bättre sammankoppling mellan grossist- och slutkundsmarknaderna. Med hjälp av ny teknik och nya innovativa energitjänsteföretag bör alla konsumenter kunna delta fullt ...

2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten ...